Μόνο οι μισοί (52%) των ερωτηθέντων διευθυντριών/ντών αναφέρουν ότι η εταιρία τους συλλέγει δεδομένα, ή θέτει στόχους, λαμβάνοντας υπόψιν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ενώ 3 στις 5 managers που ρωτήθηκαν, δεν έλαβαν ποτέ εκπαίδευση για την οικοδόμηση εργασιακών χώρων, χωρίς αποκλεισμούς, αναφορικά με τα LGBT άτομα, σύμφωνα με το Chartered Management Institute του Λονδίνου.

Η νέα αυτή έρευνα του CMI δείχνει αργή πρόοδο ως προς την οικοδόμηση LGBT-συμπεριληπτικών χώρων εργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 1.000 διευθύντριες/ντές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις τους συλλέγουν δεδομένα, ή θέτουν στόχους για το φύλο και την εθνικότητα, μόνο οι μισές κάνουν το ίδιο για τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι εταιρίες συλλέγουν δεδομένα ή θέτουν στόχους με γνώμονα το φύλο κατά 70% και με γνώμονα την εθνικότητα κατά 68%, αλλά μόνο το 52% αναφέρει ότι παρακολουθεί ή θέτει στόχους με γνώμονα τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Παρόλο που υπάρχουν πολλές δράσεις, που μπορούν να αναλάβουν οι όμιλοι κι οι εταιρίες του Ηνωμένου Βασιλείου, για να οικοδομήσουν μια κουλτούρα LGBT-συμπεριληπτικότητας και να υποστηρίξουν το LGBT προσωπικό τους, η τελευταία αυτή έρευνα δείχνει ότι έχουμε δρόμο ακόμη μιας και:

– Λιγότερο από το ήμισυ (46%) όλων των διευθυντικών στελεχών που έλαβαν μέρος στην έρευνα γνωρίζει, ότι η εργοδότρια εταιρία τους, έχει υιοθετήσει μια πολιτική ένταξης των LGBT ατόμων. Αυτό μειώνεται στο 30%, αν εστιάσουμε σε διευθυντικά στελέχη του ιδιωτικού τομέα και στο 27% όταν πρόκειται για τα διευθυντικά στελέχη των ΜΜΕ.

– Μόνο το 39% των ερωτηθέντων manager έχουν λάβει εκπαίδευση, που θα μπορούσε να τους υποστηρίξει στην οικοδόμηση LGBT-συμπεριληπτικών χώρων εργασίας. Αυτό αντιστοιχεί στο 27% των διευθυντικών στελεχών σε ΜΜΕ και στο 27% στον ιδιωτικό τομέα.

– Τέλος, μόνο το 38% των διευθυντικών στελεχών ανέφερε ότι έχουν ένα LGBT senior στέλεχος (LGBT champion) στην εταιρίας τους. Αυτό αντίστοιχα πέφτει στο 22% όταν πρόκειται για τον ιδιωτικό τομέα και στο 13% για εταιρίες ΜΜΕ.

Ο Rob Wall, επικεφαλής της πολιτικής στο CMI δήλωσε:

«Ο ρόλος των line managers στην οικοδόμηση LGBT-συμπεριληπτικών περιβαλλόντων εργασίας είναι κρίσιμος και πρέπει να είναι εφοδιασμένες/οι και να έχουν την εξουσία να υποστηρίζουν τα μέλη της LGBT κοινότητα και να αναφέρουν τυχόν κακές πρακτικές. Παράλληλα, οι senior leaders πρέπει να είναι μπορούν να κινούνται με ορατότητα, ως LGBT champions. Χωρίς αυτό, η ισότητα θα παραμείνει μια φιλοδοξία.”