Κωνσταντίνος Παρθένης. Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του