Παρέμβαση του Αγίου Όρους για την ισότητα στον γάμο

18/12/2023
από
Μετά τις ομοφοβικές αντιδράσεις μελών της Εκκλησίας, τώρα η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσει στη θεσμοθέτηση της ισότητας στον γάμο.

Συγκεκριμένα, η κοινότητα του Αγίου Όρους δήλωσε ότι διαφωνεί με τις μορφές γάμου που αντιτίθενται στην «ευαγγελική διδασκαλία» και στον «ιερό θεσμό της οικογένειας». Στη συνέχεια, ζητά από την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην «αντιευαγγελική νομοθεσία».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Εξ αφορμής προσφάτων δηλώσεων περί της προθέσεως της Ελληνικής Κυβερ­νήσεως διά την νομοθέτησιν του γάμου των «ομοφύλων ζευγών», ως επίσης και της υιο­θεσίας τέκνων υπ’ αυτών, η καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης εκφρά­ζει τον έντονον προβλη­μα­τισμόν και ανησυχίαν πάντων των Αγιορειτών Πατέ­ρων.

Το Άγιον Όρος, ως χώρος προσευχής και ασκήσεως εύχεται ταπεινώς για ο­λους τους ανθρώπους, ως εικόνας του Θεού.

Παρά ταύτα εκφράζομεν τον προβληματι­σμον και την βαθείαν λύπην μας για τα σχεδιαζόμενα νομοθετήμα­τα.

Οφείλομεν, διά της παρούσης ανακοινώσεως, να δηλώσωμεν σαφώς ότι κάθε μορφή γάμου η τεκνο­θεσίας, η οποία αντίκειται εις την ευαγγελικήν διδα­σκαλίαν, αλλά και εις την μακραίω­νην πα­ράδοσιν του ευσεβούς έθνους και γε­νους ημών, όσον αφορά εις τον ιερόν θεσμόν της οικογενείας, ευρίσκει ημάς απολύτως αντιθέτους.

Απευθύνομεν θερμήν έκκλησιν όπως η Ελληνική Κυβέρνησις μη προ­χωρήση εις την αναγγελθείσαν αντιευαγγελικήν νομοθεσίαν, ευχόμενοι η Προ­στάτις της πατρίδος μας και Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτό­κος να μεσιτεύη προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν για να οδηγήση όλους σε μετάνοια και ζωή συμφώνως προς το φως του Ευαγγελίου και την διδασκαλία Του».
Δες και αυτό!