Πάνω από το 90% των μαθητών θεωρεί ότι στο σχολείο γίνονται συχνά ομο/τρανσφοβικά σχόλια

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το ΚΜΟΠ και την Colour Youth στο πλαίσιο του προγράμματος CHOICE. Το θέμα της έρευνας ήταν οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός και η παρενόχληση στο σχολείο, καθώς και οι προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Αποκλειστικά το Avmag.gr παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η Colour Youth, στο πλαίσιο του έργου CHOICE – Promoting School Environments Inclusive of Diversity based on SOGI, όπως παρουσιάστηκαν στην ημερίδα: «Περήφανα και συμπεριληπτικά σχολεία» στις 11/03. Τα ίδια αποτελέσματα ανακοινώνονται αυτή την ώρα στο τελικό online συνέδριο του διετούς έργου, προκειμένου να γίνει σύγκριση με άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες και να συναφθούν συμπεράσματα.
Στην ελληνική περίπτωση, προέκυψε ότι:
 • Το 91,34% των μαθητών/-ριών θεωρεί ότι στο σχολείο που φοιτά γίνονται πολύ συχνά, αρκετά συχνά ή μερικές φορές αρνητικά σχόλια λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου
 • Το 65,38% των μαθητών/-ριών πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί παρεμβαίνουν σπάνια ή ποτέ όταν γίνονται τέτοια σχόλια
 • Το 78,85% των μαθητών/-ριών δήλωσαν ότι είναι δυσαρεστημένοι/-ες με τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών
Στόχος της έρευνας, σύμφωνα με τους ίδιους τους ερευνητές, ήταν η διερεύνηση:
• Της υφιστάμενης κατάστασης των ΛΟΑΤΙ+ μαθητών/-ριών στο σχολικό περιβάλλον
• Των μορφών διακρίσεων και βίας που υφίστανται
• Των οργανώσεων και συστημάτων υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+ νέων ατόμων
• Των αναγκών επιμόρφωσης των επαγγελματιών εκπαίδευσης, γονέων & μαθητών/ριών σχετικά με τον ομοφοβικό, τρανσφοβικό και αμφιφοβικό εκφοβισμό
• Της συμπερίληψης των ΛΟΑΤΙ+ μαθητών/-ριών στο πρόγραμμα σπουδών
Η έρευνα έγινε σε δύο σκέλη:
Α. Ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups)
Δημιουργήθηκαν 2 ομάδες εστιασμένης συζήτησης και πραγματοποιήθηκε 1 συνέντευξη με τη συμμετοχή –συνολικά- 17 μαθητών/ριών. Άλλες δύο ομάδες εστιασμένης συζήτησης δημιουργήθηκαν με 14 επαγγελματίες εκπαίδευσης. Τέλος, 2 ομάδες εστιασμένης συζήτησης δημιουργήθηκαν με 18 γονείς.
Β. Διαδικτυακή έρευνα με δείγμα 329 ατόμων
• 208 μαθητές/ριες
• 81 επαγγελματίες εκπαίδευσης
• 40 γονείς

Σχολικός εκφοβισμός

Σύμφωνα με την ερευνήτρια του ΚΜΟΠ, Έλλη Δουφεξή, προέκυψε ότι όσον αφορά στα συστήματα αναφοράς σχολικού εκφοβισμού:
 • Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται.
 • Οι μαθητές/ήτριες μπορούν να απευθυνθούν στον/η διευθυντή/ύντρια, σε έναν/μία εκπαιδευτικό που εμπιστεύονται ή στον/στην σχολικό σύμβουλο.
 • «Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει αρνητικές και προσβλητικές απόψεις, χωρίς ενδοιασμούς»
 • «Οι εκπαιδευτικοί μας κατηγορούν [ότι είμαστε ΛΟΑΤΙ+ μαθητές] που προκαλούμε φορώντας ρούχα με τη σημαία του ουράνιου τόξου» (Μαθητής/-ρια)
Προέκυψε επίσης η ανάγκη επιμόρφωσης όλων των πλευρών σχετικά με:
• ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία & ορισμοί
• Πληροφορίες σχετικά με τους/τις ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητές/-ριες και τον εκφοβισμό
• Διεθνές & εθνικό νομικό πλαίσιο
• Τρόπους υποστήριξης & ενθάρρυνσης ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών/-ριών να ανοιχτούν και να εκφράσουν ελεύθερα τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους
• Τρόπους χειρισμού, πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον και τρόπους συμπερίληψης όλων των μαθητών/ριών και δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
• Αιτίες ομο-αμφι-τρανσφοβικού σχολικού εκφοβισμού
• Πληροφορίες για οργανώσεις και ειδικούς
• Καλές πρακτικές αντιμετώπισης τέτοιων ζητημάτων στο σχολικό περιβάλλον

Ευρήματα ομάδων εστίασης

Από τη συζήτηση στις ομάδες εστίασης (focus groups) προέκυψε ότι:
 • Η πλειονότητα των νέων ατόμων που συμμετείχε στην έρευνα δεν θεωρεί ότι τα σχολεία είναι αρκετά ασφαλή για τους/τις ΛΟΑΤΙ+ μαθητές/-ριες (επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσμα της ποσοτικής διαδικτυακής έρευνας).
 • Οι ΛΟΑΤΙ+ νέοι/-ς δεν μπορούν να εκφράσουν με ευκολία τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου τους.
 • «Εξαρτάται από τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους, αλλά είναι πιο ασφαλείς από ότι ήταν στο παρελθόν» (Μαθητής/-ρια)
 • «Αυτά τα άτομα φοβούνται να ανοιχτούν σε άλλους» (Μαθητής/-ρια)
Οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι το σχολικό περιβάλλον δεν είναι ασφαλές & συμπεριληπτικό.
 • «Ένα τέτοιο θέμα» (ΛΟΑΤΙ+ ζητήματα και άνθρωποι) «δεν τίθεται καθόλου στα δημοτικά σχολεία» (Εκπαιδευτικός)
 • «Τα άτομα που αποφασίζουν να εκφράσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα του φύλου τους πληρώνουν το τίμημα του αποκλεισμού από διάφορες κοινωνικές ομάδες, ανάλογα με την περίπτωση» (Εκπαιδευτικός)

Παροχή υποστήριξης

• Τα νέα άτομα ανέφεραν ότι δεν παρέχεται υποστήριξη σε μαθητές/ήτριες που υφίστανται ομο-αμφι-τρανσφοβικό εκφοβισμό ή άλλες μορφές εκφοβισμού

• Η υποστήριξη παρέχεται συνήθως από συνομήλικα άτομα

• Απουσία προγραμμάτων για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στο σχολείο των μαθητριών/-ών που συμμετείχαν

• Κάποιοι/-ες εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν παρέχεται καμία υποστήριξη σε μαθητές/ήτριες που υφίστανται ομο-αμφι-τρανσφοβικό εκφοβισμό και σε μαθητές/ήτριες που εκφράζουν αντίστοιχες συμπεριφορές

• Οι γονείς ανέφεραν την έλλειψη προγραμμάτων, ενώ πολλοί/-ές δεν γνώριζαν πώς αντιμετωπίζονται τέτοια περιστατικά

Προτάσεις για πολιτικές

• Ανάπτυξη & εισαγωγή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών εκφοβισμού
• Ενσωμάτωση συμπεριληπτικής γλώσσας στα σχολικά εγχειρίδια
• Διοργάνωση & διάδοση επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές/-ριες
• Διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
• Παροχή στα σχολεία προτάσεων για διαδικασίες υποβολής εκθέσεων που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες τους

Προτάσεις για σχολεία

• Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα/σεμινάρια
• Εισαγωγή συμπεριληπτικής γλώσσας στην καθημερινή εργασία των επαγγελματιών εκπαίδευσης
• Δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά, ώστε να εκφράζουν ελεύθερα τον σεξουαλικό προσανατολισμό και/ή την ταυτότητα φύλου τους
• Διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ+ ατόμων και τις διακρίσεις που υφίστανται
• Καθιέρωση σαφών διαδικασιών αναφοράς περιστατικών
• Ενθάρρυνση δημιουργίας ομάδων (υποστήριξης) συνομιλήκων, για την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών

• Παροχή ενημέρωσης σε μαθητές/-ριες & γονείς σχετικά με οργανώσεις και υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν

Ευχαριστούμε την Έλλη Δουφεξή για τη διάθεση του ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα συμπεράσματα και τη διεξαγωγή της έρευνας

Πέτρος Αλεξανδρής

Στο Δημοτικό, όταν η δασκάλα μας έβαλε "Σκέφτομαι και γράφω" να πούμε τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε, απάντησα: Πρώτα γιατρός και όταν γεράσω περιπτεράς. Από μικρός μου άρεσε η ποικιλία και τη σύνταξη ούτε καν που τη σκεφτόμουνα. Στη συνέχεια ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με σχολικές εφημερίδες και όταν πέρασα στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ άρχισα να δουλεύω κανονικά στον ειδικό τύπο σχεδόν από το πρώτο έτος. Το Αntivirus το αγαπάω όπως ο Αθηναίος το χωριό του. Ενώ είμαι αναγκασμένος να ζω από την κανονική μου δουλειά, το Antivirus είναι η πραγματική δημοσιογραφία και το ρεπορτάζ που θα ήθελα να κάνω. Από το 2007 υπάρχει αυτή η σχέση αγάπης.
Δες και αυτό!