Η Ιερά Σύνοδος διαμαρτύρεται για τη βάπτιση παιδιών ομόφυλου ζευγαριού

18/07/2022
από
Συ­νήλ­θε σή­με­ρα, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Η σύνοδος αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και την Υπουργός Παιδείας για την αύξηση των οργανικών θέσεων των Κληρικών αποφάσισε να στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­με­ρι­κής κ. Ελ­πι­δο­φό­ρο για την βάφτιση των δύο βρεφών στην Βουλιαγμένη.

Πιο συγκεκριμένα, η Ι.Σ. αποφάσισε να “α­πο­στεί­λει ε­πι­στο­λή δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας προς τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­με­ρι­κής κ. Ελ­πι­δο­φό­ρο για όσα εγγράφως α­νέ­φε­ρε ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αν­τώ­νιος, σε σχέση με την τέλεση Ι­ε­ρού Μυ­στηρίου του Βα­πτί­σμα­τος δύ­ο βρε­φών στην Βου­λι­αγ­μέ­νη, κα­θώς και σχε­τι­κή επιστολή προς το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεί­ο, στην κα­νο­νι­κή δι­και­ο­δο­σί­α του οποί­ου υ­πά­γε­ται ο Αρχιεπίσκοπος Α­με­ρι­κής”.

Στη συνέχεια η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος συ­ζή­τη­σε τα ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν στην ποι­μαν­τι­κή αν­τι­με­τώ­πι­ση τέ­τοι­ων ζη­τη­μά­των, πα­ρα­μέ­νου­σα στα­θε­ρή στα … “υ­πό του Κυ­ρί­ου, των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων και των Α­γί­ων Πα­τέ­ρων ο­ρι­σθέν­τα”.

Πριν λίγες μέρες, ο Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­με­ρι­κής βάπτισε τα παιδιά του Ευάγγελου Μπούση και  Πίτερ Ντούντα.

Στη βάπτιση αυτή αντέδρασε και ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε ότι ο Ελπιδοφόρος θα πρέπει να οδηγηθεί ενώπιον εκκλησιαστικού δικαστηρίου, «καθώς η βάπτιση των παιδιών του ομόφυλου ζευγαριού προσβάλλει ευθέως την ανθρωπολογίαν και την σωτηριολογίαν της Μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας».
Δες και αυτό!