Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) στέλνει υπόμνημα, προς την Επιτροπή που συστάθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων.

Στο σχετικό έγγραφο έχει τίτλο: “Υπόμνημα προς την Επιτροπή για τη Σύνταξη της
Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων” και δημοσιεύτηκε στη σελίδα του Facebook της Ε.Ε.Δ.Α.

Στην εισαγωγή αναφέρεται ότι “η ΕΕΔΑ καλωσορίζει τη σύσταση Επιτροπής Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ με στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις υπουργείων και αρμόδιων φορέων για το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, κυρίως στην περίοδο 2021-2023 και διαβεβαιώνει για την προθυμία και την ετοιμότητά της να συνδράμει την Επιτροπή στο απαιτητικό αυτό έργο της.”

Στη συνεχεια επισημάινεται ότι σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025, η ΕΕΔΑ προβαίνει σε παρατηρήσεις-συστάσεις,
“προωθώντας την υιοθέτηση μιας όσο το δυνατόν περισσότερο ανθρωποκεντρικής και
συνεπούς ως προς την οφειλόμενη προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου
προσέγγισης.” 

Μπορείτε να κατεβάσετε ή/και να διαβάσετε το Υπόμνημα προς την Επιτροπή για τη Σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων εδώ.

Η Ε.Ε.Δ.Α. είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας και ο Εθνικός Θεσμός σε θέματα προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει συσταθεί με βάση τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων και διέπεται από τον Ν 4780/2021. Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από σαράντα δύο φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία).