Στη σύσταση και συγκρότηση εξαμελούς Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ν. 3304/2005 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, προχωρά με απόφασή του ο υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Παρασκευόπουλος.

Μία από τις αφορμές για την τροποποίηση του νόμου είναι σημείωμα του Συνηγόρου του Πολίτη που μιλά για διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε χώρους εργασίας (Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας) με ημερομηνία 23 Ιουνίου 2015. Μάλιστα, είχε επισημάνει το πρόβλημα και σε δελτίο τύπου τον Μάιο την Ημέρα κατά της Ομοφοβίας. Γι’ αυτό το λόγο, δύο μέλη της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής θα προέρχονται από την ομάδα στελεχών του Συνηγόρου του Πολίτη.

Αναλυτικά, η απόφαση, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αναφέρει:

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015»,
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.
2) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 31567/Δ9.8912/28.7.2015 και 30191/ Δ9.8485/1.7.2015 έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το από 23.6.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του Συνηγόρου του Πολίτη.
3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέματι Επιτροπής.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α) Τη σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ν. 3304/2005 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.
Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου του Αποστόλου, Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Ξηνταρόπουλο του Πέτρου, Ειδικό Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Μελπομένη Μπουσίου − Παυλοπούλου του Αναστασίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ζωή Πάσιου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη Τμήματος στην Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ως τακτικά μέλη, με αναπληρώτρια την Παναγιώτα Κουρμαδά του Αριστείδη, υπάλληλο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης.
3. Θεόφιλο Τσαγρή του Αθανασίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Θεοδώρα Σταθοπούλου του Ιωάννη, υπάλληλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρώτρια την Μαρία Αργύρη του Διονυσίου, υπάλληλο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης.
5. Καλλιόπη Λυκοβαρδή του Νικολάου, Ειδική Επιστήμονα του Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη και Χριστίνα Αγγέλη του Ηλία, Ειδική Επιστήμονα του Κύκλου Ισότητας των Φύλων του Συνηγόρου του Πολίτη, ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτή τον Μιχάλη Τσαπόγα του Χρήστου, Ειδικό Επιστήμονα του Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί το μέλος Θεόφιλος Τσαγρής.
Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.»

Το δελτίο τύπου της 14ης Μαΐου 2015 του Συνηγόρου του Πολίτη

«Η ίση μεταχείριση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας, στις 17 Μαΐου. Η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι, παρά τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, ομόφυλα ζευγάρια και διεμφυλικά άτομα εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και να γίνονται θύματα αρνητικών στερεοτύπων, προκαταλήψεων ακόμα και βίαιων επιθέσεων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη υπενθυμίζει ότι η Πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα προκειμένου να αρθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αλλά και τα αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις που εξακολουθούν να συντηρούνται στην ελληνική κοινωνία και συχνά οδηγούν σε συμπεριφορές απαξίωσης και περιθωριοποίησης.
Ειδικότερα, ο Συνήγορος ζητά εκ νέου την άμεση αναγνώριση στα ομόφυλα ζευγάρια δικαιωμάτων αντίστοιχων με αυτά που ισχύουν για τα ετερόφυλα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα σύναψης συμφώνου συμβίωσης. Επίσης ζητά τη θέσπιση γρήγορων, διαφανών, εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών αλλαγής των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας και λοιπών εγγράφων ταυτοποίησης των διεμφυλικών ατόμων (βλ. πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις στην ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής
Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης).
Ο Συνήγορος εκφράζει την ανησυχία του για το ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιστατικά βίας ή εκφοβισμού, που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου των θυμάτων. Για τον λόγο αυτό καλεί όλους του αρμόδιους φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα τόσο για την διερεύνηση αυτών των περιστατικών, την προστασία των θυμάτων και την απόδοση ευθυνών στους δράστες, όσο και για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.
Με αυτήν την ευκαιρία, η ανεξάρτητη αρχή καλεί τους δημοσίους λειτουργούς να εφαρμόζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την καθημερινή τους συναλλαγή με τους διοικουμένους τον οδηγό διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους που έχει συντάξει και δώσει στη δημοσιότητα προκειμένου να αποφεύγονται παραβιάσεις δικαιωμάτων εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου.»

Στο Δημοτικό, όταν η δασκάλα μας έβαλε "Σκέφτομαι και γράφω" να πούμε τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε, απάντησα: Πρώτα γιατρός και όταν γεράσω περιπτεράς. Από μικρός μου άρεσε η ποικιλία και τη σύνταξη ούτε καν που τη σκεφτόμουνα. Στη συνέχεια ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με σχολικές εφημερίδες και όταν πέρασα στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ άρχισα να δουλεύω κανονικά στον ειδικό τύπο σχεδόν από το πρώτο έτος. Το Αntivirus το αγαπάω όπως ο Αθηναίος το χωριό του. Ενώ είμαι αναγκασμένος να ζω από την κανονική μου δουλειά, το Antivirus είναι η πραγματική δημοσιογραφία και το ρεπορτάζ που θα ήθελα να κάνω. Από το 2007 υπάρχει αυτή η σχέση αγάπης.