«Τι εμπόδια συναντά η πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες; Αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω της ταυτότητάς τους;»

Το Orlando LGBT+, ο πρώτος νομικά αναγνωρισμένος επιστημονικός φορέας που ασχολείται εξειδικευμένα με την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FAROS.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης των εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένων των περιστατικών διακρίσεων και βίας προς ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, και η βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, μέσω της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών, καθώς και της ανάπτυξης ενός δικτύου ενδιαφερομένων.

Οι μαρτυρίες που συλλεχθήκαν αφορούν περιστατικά τα οποία συνέβησαν σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την παρουσία τους σε δομές του δημόσιου τομέα, όπως σχολεία, δομές υγείας, δικαστικό σύστημα, αστυνομία, ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, κ.ά.). Η συλλογή των ιστοριών αυτών έγινε μέσα την διαδικτυακή έρευνα και τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος και προέρχονται τόσο από ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα όσο και από επαγγελματίες που εργάζονται στο δημόσιο
τομέα.

Τα βασικά σημεία

Το προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο”. Ποσοστά: Ποτέ 35%, Σπάνια 30%, Μερικές φορές 19%, Συχνά 8%, Πάντα 8%

Μόνο το 7% έχει κάνει αναφορά για περιστατικά διάκρισης ή/και βίας που δέχτηκε σε δημόσιο φορέα.

50% Δεν νιώθει ποτέ ασφάλεια ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο να απευθυνθεί στην αστυνομία

 8 στους 10 επαγγελματίες δεν έχουν λάβει καμία επιμόρφωση σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα

Απαντήσεις στη δήλωση: “Tο προσωπικό δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένο και καταρτισμένο από τους φορείς/υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετήσει ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα”.

Απαντήσεις στη δήλωση: “Νιώθω άνετα να εκφράσω τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου μου στο προσωπικό στου δημόσιους φορείς/υπηρεσίες, αν χρειαστεί. 

Μαρτυρίες

Όπως αναφέρει το Orlando LGBT+: «Τα στοιχεία, που προέκυψαν τόσο από ποσοτικές μετρήσεις όσο και από ποιοτικά δεδομένα και ιστορίες που έχουν μοιραστεί ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα για την εμπειρία τους, επιβεβαιώνουν τα εμπόδια, το στίγμα, και την έλλειψη επιμόρφωσης στους δημόσιους φορείς στους οποίους απευθύνονται για διαφορετικούς λόγους ως πολίτες του κράτους.

Η ορατότητα για ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα έχει αυξηθεί, η ενημερότητα επίσης, όμως χρειάζονται οριζόντιες παρεμβάσεις και θεσμικές λύσεις για ουσιαστικές, βαθιές και μακροπρόθεσμες αλλαγές και πολιτικές προστασίας και ισότιμης συμπερίληψης».

Για τα αναλυτικά δεδομένα και την αναφορά μας μπορείτε να μπείτε στο faros2020.eu/vivliothiki/

Στο πρόγραμμα FAROS εκτός από το Orlando LGBT+ συμμετέχουν η Colour Youth, Κοινότητα Lgbtq Νέων Αθήνας, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, η Θετική Φωνή (Positive Voice), το KMOP και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.