Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FAROS – Feature A protective environment fOr lgbti+personS». Η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις, καθώς και τις πιθανές ανάγκες για επιμόρφωση και υποστήριξη των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.

Για να συμμετάσχετε στην έρευνά μας, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://orlandolgbt.limequery.com/565771?lang=el

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, άνω των 15 ετών, και έχει στόχο την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με:

  • τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την πρόσβασή τους σε δημόσιους φορείς/υπηρεσίες,
  • τη στάση και τις αντιλήψεις των επαγγελματιών στους δημόσιους φορείς/υπηρεσίες προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα,
  • τις πιθανές ανάγκες επιμόρφωσης και υποστήριξης των επαγγελματιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα,
  • τα εμπόδια καταγγελίας των περιστατικών ομοφοβικής, αμφιφοβικής και τρανσφοβικής διάκρισης ή/και βίας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και πλήρως ανώνυμη. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συμμετοχή σας.

Το παρόν ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό προς συμπλήρωση μέχρι τις 03/07/20.

Πληροφορίες Προγράμματος: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης των περιστατικών διακρίσεων και βίας προς ΛΟΑΤΚΙ άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων μίσους, και η βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς/υπηρεσίες, μέσω της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών, καθώς και της ανάπτυξης ενός δικτύου ενδιαφερομένων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ, το Orlando LGBT+, την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.